1844


140. T a s s  V. jár, Pesthez D.nek 7 m. f. Szalk. Sz. Márton V. felett közel É.kra, a’ mellyel határos. – Bél M. szerént a’ Fáyak bírták. (* a V.megyei Protokoll szerént 1727-ben Kandó ’Sigmond, Matolcsy István, Sőtér Ferencz és István, Sőtér Mihály’ özvegye Gömrey Borbála, úgy Végh István és András.)

Mostani Birtokosok: Bernáthok, Földváryak, Madarassyak, Kandó, Szemere, és Végh Antal Urak.

Lakosai M a g y a r o k, öszv. Számok: 1891. Kik nagyobb részént Helv. V. tartók, t.i. 1420. Kiknek van Templomok orgonával, és Prdktrok. – Róm. K. hitüek: 450. kik noha F. Egyh.k, van Templomok: H á r o m K i r á l y o k’ t i s z t. Mellyet a’ Magy. Kir. Helytartó Tanács, a’ Hitbeli Alapítványokból építtetett. – Aug. V. tartók 21. ’Sidók 135, ezeknek is van ’Sinagógájok. – Bírnak 64 14/32 Jobbágyi Telkeket.

A’ Tassi úrbéri szántó földek nevei: É.kra Dömsöd felé: A r k o n és K í n s z é k i földek, ez utólsók még Kún Sz. Miklós felé is ki terjednek. – Dél felé pedig: C s a b a és K o n g ó nevű földeik.

Pusztái pedig: E g e c s e kis p. de igen jó földje van, és azért az Urak szántó földeknek használják, esik ez Tasshoz D.re, a’ helység és Szalk SZ. Márton között, – továbbá Tassi Szalk p. a’ Sz. Mártoni Szalk p. mellett É.kra. – H a l á s z t e l e k Tasshoz Ék.Nnytra a’ Dabi határnál erdökből és nagy rétekből áll; mellyek (Ductusokra) menetek, v. húzásokra osztatnak; mint: Ú t  m e l l e t t i, Keringői Ductus ’sa’t. ’S bírják leginkább Bernáth Urak, Földváryak és Madarassyak; ezzel szomszédos Galambos p. mellyen alól a’ Sz. Györgyi nagyobb p. fekszik, Tashoz épen nyári Nnytra. Sz. György köztt pedig és Tassi Szalk köztt esik Sz. P é t e r  p. vagy régen Sz. Péter’ teleke, ezek mind ki vagynak metszve a Pest V. megyei nagyobb föld képen is.”

 

(Forrás: Tekintetes nemes Pest Pilis és ’Sólt törvényesen egyesűltt vármegyékben valamint a’ Kis Kúnságban is találtató Szabad-királyi, szabados (privilegizált) és más mező városoknak, ’s minden helységeknek vagy faluknak, és tovább minden pusztáknak eddig az ideig leg hívebben ’s a’ tökélletességig iparkodva ki dolgozott név-tára (repertoriuma), vagy átaljában politicai föld le írata: még pedig ok leveli (diplomaticai), történeti (historicai) és lakosainak állapotját illető (statisticai) tekintetben. A’ már ki mettzett kisebb, de kivált a’ nagyobb föld képekhez alkalmaztatva. Szerk.: Őrkényi Ferencz Jó’sef. Buda, 1844. – Székely Gábor gyűjteményéből.)