Temetők és temetkezési egyletek


Temetők

A XIX. sz. előtti tassi temetőkről csak kevés információval rendelkezünk. Annyi bizonyos, hogy a község mai területén öt temetőt ismerünk, melyek közül kettő a mai napig is működik.

1. (XVI-XVII. sz. k.)

A mai községháza 1967-es alapozásakor késő középkori koporsós temetkezés nyomaira bukkantak. Vélelmezhetően ennek közelében állt az a templom is, amit a törökök 1640-ben felgyújtottak.

2. Az ún. Ó-temető (XVII. sz. k. – 1794.)

A mai Dunai út, Halásztelek utca és a Radnóti Miklós utca által határolt helyen majd két évszázadig temetkeztek. Megszüntetésére akkor került sor, amikor már nem volt lehetőség további temetésekre. Ezt követően évtizedekig az ott termett széna is a lelkész járandóságához tartozott.

1838. március 15-én a Pestet romba döntő árvíz Tasson is nagy pusztítást okozott. A lakosság az állatállománnyal együtt a település akkori legmagasabb részére, a temetődombra menekült. A református lelkészek által írt Historia Domus így ír erről:

Öszvesen mintegy 48 házak romlottak el: de istállók sokkal számosabban; tsak kevésben múlt, hogy a víz az egész Helységet Templomostól együtt fel nem vette, s el nem pusztította. Mert a lakosok kétségbe esvén utoljára már tölteni sem akartak, csak ki ki magát, és magáét védte, hurczolva vagyonát, marháját az ó temető, és más dombosabb helyekre.”

Az ótemetőt végül 1858-ban az egyház eladta a Földváry családnak. Az árából épült fel még abban az évben az ún. Leányiskola.

3. Református temető v. új temető (1794 – napjainkban is)

Ma Tasson leginkább csak református temetőként ismerik (az 51-es főút, Dunai út, Kossuth körút által körülhatárolt részeken helyezkedik el). A helyi emlékezet megtartotta, hogy a temetőt a Tasson birtokos cecei Csilléry János (1755-1827) adományozta az egyházközségnek, de ennek okirati nyoma ma már nem található meg. Az adományozó és felesége, tassi Végh Ráchel (1758-1836) a temetőben nyugszanak, sírköveik jó állapotban a mai napig láthatók.

A református lelkészek által írt Historia Domus az új temető nyitását, illetve a fontosabb történéseket így örökítette meg:

Meg telvén a régi Temető Testekkel az Ujj Temető 1794dik Esztendőben fogódott és keritődött fel Pap Jósef Biroságában.

1826 esztendőben tavasszal a Temető egy darabbal megnagyobbittatott.”

Az 1831-es kolerajárvány áldozatait külön temetőrészbe temették, majd azt a részt lezárták, temetésre azóta sem használták.

Ezen esztendőben – különösen Augusztus Honapban szertelen dühösködék Helységünkben a Cholera, vagy Epekórság nevű nyavalya, mely erőszakos hányás, hasmenés és rettentő görcsök által elébb elsenyvesztvén azután tsak hamar eloltván sokak életét, mintegy 4 hetek alatt tsak a Protestáns részről a harangok szüntelen Zúgása közben mintegy 180an kisérettek a Temetőbe. Leirhatatlan a gyász melyel az bé vonta a lakosokat, sok özvegyek és árvák keserű jajjával töltvén meg a házak falait. – Az Úr őrizzen tőle ezentúl szegény Helységünkben.”

1854-ben itt temették el bernátfalvi Földváry Gábort, (1787-1854) akinek nagyon sokat köszönhet a település, de az ország is, hiszen vármegyei alispánként olyan intézmények létrejöttének vagy működtetésének volt előmozdítója, mint pl. A Vakok Intézete, vagy a Nemzeti Színház. A család kriptája ma is az egyetlen szilárd falú felépítmény a temetőben. Keletkezésére nézve nem rendelkezünk pontos információval, de valószínűleg az 1850-es években készült. A Vasárnapi újság 1886-ban így írt:

Ha Dömsöd felől érkezik az utas Tassra, jobbra a megye-úttól a falu alatt, sűrű ákácz-lombok közül fehérlik ki egy emlékszerű kis kápolna, négy’ szép kanadai nyárfa magaslik a négy szögletén, – mikor a falubeli ember ide ér, megemelinti a kalapját, mert ez a «nagy alispán sírboltja! »”

A sírbolt ma községi ravatalozóként szolgál.

A temető 1875-re már teljesen elvadult képet mutatott.

A temető vadjázminnal benőve, járhatatlan állapotban volt. Az 1819ben itt elhalt lelkész Németh Jósef sírja … gazzal benőve gondozatlan elhagyatottságában élő szemrehányást mondott a gyülekezetre. Akkori egyházi gondnok Szána Gábor segélyével, ki felvilágosult, országlátott, katonaviselt ember volt, telve jó akarattal egyházi állapotainknak az elhagyatottság gyászából kiemelésére, – egy két öl szélességű bejáró utat mértem ki a temetőn végig; majd onnét kettőt keskenyebbet keresztútnak; egyiket a Földváry sírbolttal szemben, másikat Szép István volt lelkész családi temetkező helye előtt. Ezeket fákkal s orgona bokrokkal szegélyeztük. S hogy a gyülekezet tagjaiban elhunyt kedveseik iránti kegyelet érzését felköltsük a síroknak gondoztatása s virágokkal beültetett hantolások öntöztetése végett közadakozás útján kútat ásattam 1875ben. Az elhagyatott fentebb említett sírokat gondozás alá vétettem.”

1925-ben a temetőben alakíttatta ki sírkertjét a Darányi-család, melynek több tagja is itt nyugszik. 1927-ben itt temették el Darányi Ignác volt földművelésügyi minisztert, a „nemzetgazdát”, 1939-ben Darányi Kálmán miniszterelnököt, majd 2001-ben Hóman Bálint kultuszminisztert, történészt.

A sírkert 2009-óta a Nemzeti Pantheon része.

1929-ben „A Dunához vezető út közúttá való válásakor akként szabályoztatott, hogy Özv. Pataky Józsefné földjéből kb. 1200 2 öl temetőnkkel lett határos, ezért temetőnk területének nagyobbítása céljából azt a területet megvételre ajánlotta 2 ölenként 1.50 P.-ért. Így a területtel a temető megnagyobbodott.”

1955-ben „… célba vettük a botrányosan rendetlen és járhatatlan temető rendezését is. De ez már nem sikerül, mert az önkéntes munkára jelentkezők nem jelennek meg, és csupán 5-6 idősebb presbiter és 2-3 asszony buzgólkodik a temető utak némiképpeni járhatóvá tételén. …”

1970-ben annyira problémás volt a temető helyzete, hogy a lelkész kénytelen volt így írni:

„… kormányrendelet jelent meg a temetőről és a temetkezés rendjéről. Ez olyan szigorú feltételeket írt elő, hogy a 8 holdat meghaladó temetőnk felajánlását latolgattuk. Puhatolózás során kiderült, hogy a község nem fogadja el a felajánlandó temetőt, mert ugyancsak nem tud megbírkózni a nagy feladattal. Traktusunk hivatalosainak rábeszélése után úgy döntöttünk, hogy végezzük a temetővel kapcsolatos feladatokat: „ahogy lehet”. – Valóságos dzsungel volt a temető és csak kis részben volt gondozott. A kecskeméti temetkezési vállalat évek óta tartó kifogásolására az e. megye esperese elrendelte olyan temetőút készítését, amely halottszállító autóval járható. A község hivatalosaival megállapítottuk, hogy azt a régi útat kell a bozóttól megtisztítani, amelyen a makadám útról egyenesen be lehet vinni a halottat a ravatalozóba (a Földváry kriptába). Hozzá is fogtunk a munkához, ám kiderült, hogy keskeny az út, mert – a rendetlen temetkezés miatt 1-2 sír abba „belelóg”, … Temetőbizottságunk ezt a helyszínen megállapította, és amikor a kérdés mikénti megoldásán töprengett, egy érdekelt özvegy magából kikelve tiltakozott, hangoskodott, majd sírháborítás szándéka miatt feljelentést tett a rendőrségen és a közs. tanácselnöknél s napokon át faluszerte kígyót-békát kiabált az eklézsia hivatalosaira, s az évtizedeken át élenjáró missziói munkás hátat fordított az egyházának. Elvakultságában még ilyen kijelentésre is fakadt: „az ilyen lelketlen papnak nem jár a templomába.” – Pedig csupán arra kértük őt szép szóval, hogy a férje sírját kb. 25-30 cm-rel vigye beljebb, hogy járható legyen kocsival az út.”

1991-ben a temető fő útjait szilárd burkolattal látták el. A 2000-es évek elejétől az ismét elvadulni kezdő temetőt összefogással sikerült megtisztítani a mind sűrűbb orgonabozóttól, és méltó nyughelyévé tenni az elhunytaknak. 2004-óta a régi sírkövek egy része a temető szélén kialakított ún. Kegyeleti Parkban található.

4. Katolikus temető (XIX. sz. k. – napjainkban is)

A katolikus temető a református temetőtől nem messze, a Kossuth körűt által körülhatárolt részen fekszik.

A szépen gondozott és karbantartott temetőn átvezető utat 1991-ben szilárd burkolattal látták el.

5. Zsidó temető (XVIII. sz. k. – 1945 k.)

A környék egyik legrégebbi hitközsége volt a tassi, hiszen már a 16. században éltek itt zsidók. A hitközség temetőjéről csak annyit lehet tudni, hogy az már legalább a második ilyen célt szolgáló temető. Horváth Lajos Tass község története c. könyve szerint: „Régi temetőjük ott volt, ahol most ifj. Bárány László kertje van.”

A Kossuth körúton elhelyezkedő, ma is látható temetőben nagyon régi, az 1790-es évek közepéről származó sírkövek is találhatók. Sajnos azt nem tudjuk, hogy az előző temető mettől-meddig volt használatban, mert erre utaló okirati anyag nem maradt fenn.

1945 után már nem volt temetés.

1949. január 28-án a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája levelet írt a belügyminiszternek, melyben közölték, hogy a Szentegyleti (ld. lent Chevra Kadisha) vagyon zár alá vételének elrendelésekor „… a temetetőt és a ravatalozó helyiségeket is.” zár alá vették. Kérték a minisztert, hogy hívja fel a törvényhatóságok figyelmét, hogy a jövőben „… a temetés céljára szolgáló épületek zárolását mellőzzék.

1949. július 28-án a telekkönyvi hatóság végzést hozott, mely a belügyminiszteri rendelet alapján „… az ingatlanra a tulajdonjogot juttatás jogcímén: Magyarországi Izraeliták Országos Irodája … javára kebelezze be.

A ravatalozót az 1980-as években – miután állaga miatt életveszélyes állapotba került – lebontották.

1990 után a gazos temetőt az önkormányzat az illetékes szervekkel együttműködve kitakaríttatta és mai napig is gondoskodik a karbantartásról.

Temetkezési egyletek

Temetkezési Egylet (1864)

Legfőbb célja az önsegélyezés volt. A tagság bizonyos összegű rendszeresen fizetett járadékából a rászorulókat segélyezni lehet. A későbbi célok között is szerepelhetett a temetkezés segélyezése, de már más föladatokat is kijelöltek. A tagnak rendszeresen járadékot kellett fizetnie, és ha családjában haláleset fordult elő, az egylet egyösszegű segélyt nyújtott.

Sárközy Kálmán Tassról 1922-ben írt monográfiája szerint: „Az egyletek közül melyek még a községben fennállnak legrégibb a temetkezési egylet. Alakult 1864-ben Haraszti István elnöklete alatt. Volt idő midőn 1000-nél több tagot szolgált. Messze vidéken a tassi tem. egylet volt a legvirágzóbb ilynemü intézmény.”

A rendelkezésünkre álló adatok alapján 1922-ben még működött, de ezt követően működésének már nincs írásos nyoma.

Tass-Dömsödi Második Temetkezési Egylet (1874)

Célja az volt, hogy „Ezen szorosan össze fort egylet egy mástol semmi szin alatt míg csak létezik, soha el nem válhat, el nem szakadhat, s külön nem müködhet, hanem köteles mind egyik utolsó erejéig a netalán szükségben szenvedőnek segéd kezet nyujtani, s azt gyámolitani. – ha a kénszerűség ugy hozná magával, egy mást pénzbeli áldozattal is segiteni tartoznak, hogy egyik vagy másik hejen pénz hiányi viszonyok miatt az egylet jótékony czélja fenn ne akadjon, a temetkezéseknél a tagok hányt ne szenvedjenek.”

1948-ban az alispán jelentette a belügyminiszternek, hogy az egyesület nem tett eleget a 20165/1945. B.M. számú rendeletben előírt jelentkezési kötelezettségének.

1948. július 31-én az ÁVO a Tassi elöljáróságtól és „hitelt érdemlő személyeknél érdeklődve” szerzett információk alapján belső jelentést készítet, hogy „ ilyen nevű egyesület még az első világháború elött müködhetett. Ezen egyesület még abban az időben megszüntette müködését. Semmi féle ingóságai, vagy ingalan vagyona hátra nem maradt.

1948. szeptember 3-án Az ÁVO jelentette a Belügyminiszternek, hogy „… az egyesület évek óta nem müködik.”

1948. október 14-én a Belügyminiszter elrendelte az egyesület nyilvántartásból való törlését, mivel „… az egyesület évtizedekkel ezelőtt megszüntette müködését.”

Chevra Kadisha Szent Egylet (1806)

A tassi Chevra Kadisha alapszabályba foglalt céljai nem ismertek, mivel az alapszabály vagy annak kivonata nem maradt ránk.

Horváth Lajos, Tass község története c. műve szerint: „1806-ban alakult meg jótékonysági egyletük, a Chevra Kadischa, mely a szegénysorsú hitsorsosokat segélyezte.”

Az 1929-ben Újvári Péter szerkesztésében kiadott Magyar Zsidó Lexikon így ír az ilyen szervezetekről: „Chevra Kadisa (h.). Szent egylet. A zsidóság egyik legősibb intézménye, amelynek gyökere a Talmud koráig nyúlik. Fő feladata a halottak eltakarítása a hagyományos szokások szerint. Ennek megfelelően a temető a C. tulajdona és a temetésekre vonatkozó eljárások az Ő hatáskörébe tartoznak. De a kegyelet rendszerint még nem meríti ki munkakörét, mert legtöbbször betegeket és szegényeket is támogat, nagyobb hitközségekben általános kultúrtörekvéseket is. Olyan fontosnak tartották a C. intézményét, hogy létesítését az érvényben levő vallástörvények írják elő és működését a Sulchan Áruch (l. o.) szabályozta. Minden hitközség vallásos kötelessége, hogy alakulása után alakítsa meg mindjárt a C-t is. Magyarországon sok C. évszázados múltra, tekinthet, a legnagyobb a Pesti Izr. Hitközség keretében működő, amely széleskörű filantrópiát is művel. A C. kötelékébe való felvétel ünnepélyes formák között megy végbe.”

1948. szeptember 27-én a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája levelet írt a belügyminiszternek, melyben jelezték, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter „162.511/1947. II. főv. szám alatt a tassi izraelita hitközséget megszüntnek mondotta ki,”, egyúttal kérték, hogy „a tassi Chevra Kadisa … vagyonát … Irodánknak adományozni szíveskedjék.

1948. november 9-én a belügyminiszter tájékoztatta az alispánt, hogy a Szentegyletet feloszlatja, ezért az kerüljön törlésre a nyilvántartásból. A döntés indokolásában kifejtették, hogy „… az egyesület szünetelteti müködését. A müködés szüneteltetésére engedélyt nem kért és nem kapott, alapszabályszerü müködés kifejtésére nem képes.”

Források:

Horváth Lajos: Tass község története (1973)

Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Levéltára

Magyar Nemzeti Levéltár – Pest Megyei Levéltára

Magyar Zsidó Lexikon (1929)

Sárközy Kálmán: Tass község monográfiája (1922)