Helytörténeti források


Bártfai Szabó László: Pest-megye történetének okleveles emlékei 1599-ig. (1938)

Borosy András: Pest-Pilis-Solt megye 1728. évi regnicoláris összeírása I-II. (1997)

Borosy András-Mészáros István-Szabó Imre: A tanítók összeírása 1770/71-ben Pest-Pilis-Solt vármegyében és Fejér-, Hont-, Nógrád vármegyék egyes helységeiben (1998)

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai (1910)

Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában (1890)

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára (1851)

Földváry László: Adalékok a Dunamelléki Ev. Ref. Egyházkerület történetéhez (1898)

Galgóczy Károly: Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monographiája (1876-1877)

Bél Mátyás: Notitia Hungariae Novae Historico Geographica III. / Pest-Pilis-Solt vármegye. / A Solti járás falvai. (Ford.: Szőts Rudolf). In: Bács-Kiskun megye múltjából VI. Kecskemét, (1982)

Güll Vilmos: Agrogeologiai jegyzetek Dömsöd és Tass vidékéről s a Csepelsziget déli részéről. Különlenyomat a »Földtani Intézet« 1902. évi jelentéséből. (1903)

Horváth Attila-H. Tóth Elvira-V. Székely György: Elődeink a Duna–Tisza közén. A Kiskunság és környéke története a régészeti leletek tükrében (1988.)

Horváth Lajos: Tass község története (1973)

Horváth M. Ferenc és Szabó Attila: Pest-Solt megye 1860. évi település-statisztikai leírása (2000)

Káldy-Nagy Gyula: A Budai szandzsák 1556-1590. évi összeírásai (1985)

Káldy-Nagy Gyula: A Budai szandzsák 1559. évi összeírása (1977)

Pesty Frigyes kéziratos Helységnévtára (1861)

Sárközy Kálmán: Tass község monográfiája (1922)

Szakály Ferenc: Pest-Pilis-Solt megye XVI-XVII. századi dica- és dézsmajegyzékei (1995)

Szaszkóné Sin Aranka: Pest-Pilis-Solt megye és a Kiskunság, 1773-1808. (1988)

Valkó Arisztid: Régészeti és történelmi emlékek Pestvármegye területén (1939)

Vályi András: Magyar Országnak leírása (1796)