Báthory Gábor


Báthory Gábor

Báthory Gábor

(Solt, 1755. január 26. – Nagykőrös, 1842. február 12.)

Dunamelléki református püspök. (Nevét többféleképpen is írták/írják. A továbbiakban a róla megjelent cikkek és források szerinti névhasználatot betűhíven jelenítjük meg.)

Pest-megyében, hol atyja B. Ferencz városi főjegyző volt. 1768-ban Kecskemétre ment tanulni; innen a debreczeni főiskolába, majd a német és svájczi egyetemekre. Külföldön harmadfél évet töltött; hazájába visszatérvén, papi pályára lépett és előbb a tassi egyház, három év mulva pedig a dunapataji egyház hivta meg lelkészének. 1796-ban pesti ev. ref. pap és egyházkerületi aljegyző lett; ő szentelte föl az itteni uj ref. templomot 1830-ban. 1805-ben a pesti egyházmegye alesperesévé, 1808. egyházkerületi főjegyzőjévé, 1814. a dunamelléki ev. ref. egyházkerület püspökévé választatott. Az 1838. árvíz elpusztítván parochiáját, előbb a gróf Teleki-házba, majd innét Nagy-Kőrösre Gábor fiához vonult, lemondván a pesti lelkészi hivatalról. Meghalt 1842. febr. 12. Nagy-Kőrösön. Koporsója fölött beszédet mondottak Polgár Mihály ev. ref. lelkész, Tatai András kecskeméti tanár és Fitos Pál nagykőrösi tanár, mely beszédek 1842-ben Kecskeméten kinyomattak.”

A Református Egyházközség Historia Domusában az alábbi bejegyzés található a tassi tevékenységéről:

A Tassi Rfta Ekklésiának Prédikátorie

20dik Báthori Gábor. Debreczeni Seniorságot végezvén ment a felső Országi Akademiakra 1786ban le jött 1789. 21. october meg hivattatván e szent Ekklésiában Predikátornak, 1789. 22. Aprily az Áporkán tartatott Consytoriumban confirmáltatott, és abba 28 Aprilis bé is állott, az Nap exmittáltatván Dabon, Tiszt: Senior Szabó János Úr által, bé köszöntött 3. May 1789. Felszenteltetett Fülöp Szállásán 22 Juny 1791. Három esztendeig igen ditséretessen, és Közönséges megelégedéssel viselt hivatala után a Garai Rfta Sz. Ekklésiába rendeltetett Predikátorságra, hol mintegy három esztendőkig szolgálván a Pesti ujjonnan fel állott Reformata fenny Ekklésiába hivattatott, a hol az olta, minden Rendű, és Rangú Halgatói között egész applausussal szolgál, Mindenek, még a más Vallású Atyafiak is, szeretik betsülik, és tisztelik. – Csak hamar Grály V. Notáriussa, Esperesse, és Fő Tiszteletű Veg Illes Marfi Sámuel, ezen Ven. Superdentia b.e. Püspökje halála által üressen maradt Püspöki széket Fő Tisztelendő Tormássy János Úr Italafi Predikátor, és ezen Superintendentiában Graelis fő Notárius Ur foglalván el, Halason a Püspöki Consecratio, és Consistorium alkalmatosságával, Fő Tisztelendő Báthori Gábor Ur ezen Superdentziában Grális fő Notáriussá választatott, és Confirmáltatott. 12. Juny 1808.

III: A Tassi Szent Ekklésia Építéseiről

um. Templomáról, Parochiajjáról sat.

Mind eddig semmi bizonyos és állando Curátora az Ekklésiának nem lévén, hol a Biro, hol a Predikátor vitte az Ekklésia dolgát s Cassáját a melyből sok rövidségek következhettenek. Tehát Tiszteletes Vetsei Urnak Succedálván a Predikátorságban Fő Tiszteletű Bathori Gábor Úr közönséges Ekklésiai Gyülésben el-végeztetett, hogy az Ekklésia a Helységtől jövedelmére nézve végképpen el szakasztassék, és a tisztelt Predikátor Ur mellé a Helybeli Tiszt. Uraságok közzül egy fő Kurátor, a Contribuensek közül pedig ennek egy Subordinátussa választassék s confirmáltassék. Ekkor választatott fő Kurátornak Nemes Nemzetes és Vitézlő N. Iványi Fekete László Úr, aki ezen Hivatalát mintegy 17 esztendőkig különös szorgalmatosággal, Nagy ditsérettel, és az egész Ekklésiának tellyes meg elégedésével viselte – – Kinek idejében és Fő Tiszt: Báthori Gábor Ur Predikátorságában, e következendő Ujjitások, és javitások lettenek ugymint:

1789dik esztendőben 25 May készittette és ajándékozta a Keresztelő Edényt Tkttes Vég Anna Mária Asszony. Néhai Tkttes Kováts Antal Ur özvegye melyről alább bővebben:

1789 és 90dik esztendőkben a Templomban a Székek tsináltattak, ugyan ekkor készittetett a Predikátori Szék is Sz. SzMártoni aztalos Szilágyi István által mind összve 42 Frt.

Ugyan 1790ben készittetett a Predikátor Könyvtartó Thekája is Asztalos Toth Péter által 3 Frt. 30 Kr.

1791 eszt: ’sindelyeztetett ujjra a templom régibb részének teteje Rátz almási Ferentz Áts által a Materiále került 172 Frt. 44. Kr. az áts munka 48 Frt. 24. Kr.

Ugyan ezen esztendőben, egy emberre való Nyoszolya tsináltatott a Parochiális Házhoz az Ekklésia deszkájából Asztalos Tóth Péter által 1 forintért.

dto Készittettek Nyolcz Fa Karszékek is, az Ekklésia deszkáiból a nevezett Asztalos által, mellyekért fizetődött 2 Frt. 40 Kr.

dto A régi 203 ftos Harang el-hasadván az Ekklésia a Pesti Harangöntő által öntettett 306 fontost. – fontyát 45 Krokon, az elhasadt Harangnak fontyát acceptalván 24 Krokban – melly 81 Frt. 18 Krokra ment, az Koronáját és Ütöjét is 5 Frtban. Az Ekklésia fizetett in Parato érette 143 Frt. 12 Krokat. Ezen Harangra az Ekklésia adakozása ment 91 Frt. 25 Kr.

1792dik esztendőben Martius Hónapban faragtatott fel és nádaztatott meg a Leányok Tanitója Kamarája 7 forintokért.”

Báthory Gábort 1814. október 30-án választották meg püspöknek. A választás és az ünnepélyes beiktatás Tasson volt, melyről az alábbi feljegyzés található a Historia Domusban:

„1814dik Eszt: 30dik October ment végbe Tason Fő Tiszt. Báthori Gábor Úrnak a Püspökségre lett felszenteltetése e következendő Ceremoniával.

29dikben del után 2 ora tájban Tek. Iffjabb Madarassy István Úr, és Helybéli Prédikátor Ti. Németh Jósef mint már az előtt deputáltattak eleik menének a Méltóságos Groff Teleky László Fő Curator Úr és Fő Tiszt. Bathori Gábor Uraknak szinte a Dabi Szöllökig: ott kevés idei Várakozás után meg érkezvén több számos Hintokkal egy úti Társaságban az emlitett Deputatusok által fogadtattak és meg köszöntettek. Onnét megindulván Tasról jött egynehány Lovas Leginyek vezérlise után a Tek: Bernát György Úr Házához bé kisértettek, a hová már akkora Fő Tiszt: Benedek Mihály Úr, mint tul a Tiszai Consecrans Püspök, Fő Tiszt. Budai Esayiás Urral együtt elejekbe küldött Nagy Tiszt: Pro Senior és Sup. V Notarius Foort István és Nemes Fekte László Urakkal meg érkeztek. Estvélig a Fő Tiszt. Urak, több Nagy Tiszt Esperess és más Predikátor Urakkal együtt a Templomot meg nézték ’s egyszersmind a Predikátori Házakat meglátogatták.

Más nap um 30dikán Reggel egy rövid Sessio tartatván Tek. Iffjabb Madarassy István Úr Házánál. 9 orakor kezdödött az Isteni tisztelet a hová az ex officio jött Tiszt. Személyeken és Prédikátorokon kívül Catholicus és Katona Tiszt Urakkal, a közelebb való Városokból és Helységekből öszve sereglett Nép fel gyülekezvén a rendes Éneklés után Helybéli Predikátor Tis Németh Jósef a Cathedrába fel menvén, és az alkalmatossághoz képest könyörögven Tanitást tett ex I. Pet: IV. 11 Aki szolgál sat. El végződvén a Predikátio Fő Tiszt. Benedek Mihály Úr az a végre készitett Suggestusra fel álván, a Papi s Igazgatoi Hivatalnak terhes voltáról igen fontos Beszédet tartván, egyszersmind ezen Superintendentiát idvezült Püspökjének Halálán való mélto szomoruságaban, az utanna Succedálo fő Tiszt. Suptdeus Úr nagy érdemének elöl adásával vigasztalván, azután a szokott Rendtartások szerént fő Tiszt: Báthori Urat fel esküttette, és Solemiter felszentelte. Melynek végbe menetele után Méltoságos Groff Fő Curator Ő Nagysága, igen ékes és fel emelkedett Beszedet tartott; a melyben a fő Curatornak a Superintendensel való baráttságából a köz jóra háramolhato hasznokat elöl adta, és végre a Szeretetnek és Barátságnak Karjaival meg ölelvén meg tsokolta. A midön a Consecratus Püspök fő Tiszt: Báthori Gábor Úr elöl álván, némely különössen a közelébb meg elözött Nagy érdemű Superintendens Antecessorai felett egy igen fontossan készült Panegytica Oratiot tartott. Ekképpen végbe menvén az egész Ceremonia Éneklés után az egész nép a Templomból ki takarodott. A midön a Helybeli Predikatorhoz az Ujj Sprdens Úr bé jött és szolgálattyát meg köszönte. –

Ebédet adott ez Nap Tek. Bernát György Úr ahol is igen számosan valának az Uri Vendégek: ugy más Tkttes Urasagoknalis a Parochialis Háznál is szép számmal ebédeltek, és ezen Napnak hátra lévő Része a mulatságokban töltel. – Más Nap Reggel 8 orakor Sessio tartodott Tkttes Bernát Úr Házánál a hol egyéb Nevezetes dolgokon kívűl az Üressen maradott Generalis Notariusi Székbe Pluralitate Votosan Fő Tiszt. Fodor Gerzson Úr ültettetett bé, aki mint hogy mind eddig Predikátorságra fel szentelve nem volt, elsöbben Fő Tiszt Suptdens Úr által ordináltatott. – Sessioban a Méltoságos Groff fő Curátor ő Nagyságárol a Veszprémi V. Tractus, ezen alkalmatosság meg tisztelésére jött Esperesse Nagy Tiszt: Fábián Jósef Úr és Helybeli Predikátor Tit. Németh Josef Superintendentialy Assessorokká tétettek –

Ezen Nap az ebéd tartatott Tkttes iffjabb Madarassy István Urnál, és a Predikátori Háznál. Első Novemberben pedig minden Tist. Uraságok és belső Személyek el oszlottak.  ”

Forrás:

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái

Tassi Református Egyházközség Historia Domusa